خورشید و ماه

خورشید و ماهچرا خورشید برای ما مهم است؟

بدون گرما و نور خورشید ، هیچ حیاتی بر روی زمین امکان پذیر نخواهد بود - روز یا شب نخواهد بود. نه گیاهان ، نه حیوانات ، نه انسان. روی زمین بسیار تاریک و سرد خواهد بود. خدا خورشید را آفریده است تا زندگی روی زمین امكان پذیر باشد.


بعدی بازگشت به ابتدا