والدین

shabanenikoo - وب سایت مسیحی برای کودکان.
shabanenikoo.com مکانی در شبکه جهانی وب است که در آن کودکان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلام خدا و چگونگی کاربرد آن در زندگی شان به وب سایت بیابند. در این وب سایت آنها همچنین می توانند بازی کنند ، نظرات خود را بگویند و با بزرگسالان مخصوص آموزش دیده "راهنماها" که به آنها کمک خواهند کرد از کلام خدا به روشی شخصی و در عین حال غیر تهدیدآمیز کمک کنند ، تعامل کنند. همه راهنماها قبل از مجاز بودن به مشارکت با دقت گزینش می شوند.

Pastoral support by our trailguides
Many children feel lonely, unloved and misunderstood, have fears and live in difficult circumstances. We have a short message system especially for those children on our website. Children can write to us voluntarily and anonymously.
Our trailguides answer each one individually and personally, encouraging the children, coming alongside them them in their needs, and answering their questions.
Our trailguides point out the help and comfort of the Bible and Jesus Christ, and pray for the children. They have been specifically trained for this work.
If necessary, we will refer those seeking advice to professional specialist advisors.