اردک

اردکطراحی اشتباه ؟

اردک استرالیا به نظر می رسد ترکیبی ازنوک اردک ، دم سگ آبی ، پای سمور ، پوست خرس و پنجه تمساح باشد. به نظر می رسد او مخلوطی از بسیاری از قسمت های مختلف حیوانات است. اما او بدون نقص طراحی است


بعدی بازگشت به آغاز