حرکت آهسته

حرکت آهسته

آیا می توانید حدس بزنید که کدام حیوان است؟

حرکت در حرکت آرام

به رنگ سبز مایل به خاکستری است ، روی درختان زندگی می کند و با کندی حرکت می کند.
آیا می توانید حدس بزنید که این حیوان چیست؟

به رنگ سبز مایل به خاکستری است ، روی درختان زندگی می کند و با کندی حرکت می کند. آیا می توانید حدس بزنید که این حیوان چیست؟


بعدی بازگشت به آغاز