زرافه

خدای مخترع!زبان استثنایی

زبان زرافه شایسته ثبت در کتاب رکوردهای جهانی گینس است.
زبان آنها به رنگ آبی می باشد و ممکن است تا 50 سانتی متر رشد کند.

یک زرافه هر روز تقریباً 30 کیلوگرم غذا می خورد! که این شانزده تا بیست ساعت طول می کشد.

زرافه ها ترجیح می دهند برگ های قسمت بالای درختان را بخورند و اقاقیا برگ های مورد علاقه آنهاست.

زرافه با زبانش شاخه ای را می گیرد، آن را به دهان می کشد و با حرکت دادن سرش به عقب برگ ها را می تراشد.

زبان و لب های او به گونه ای ساخته شده اند که با وجود خارهای روی شاخه ها آسیبی نبینند.


بعدی بازگشت به ابتدا