همانطور دعا کنید که عیسی دعا کرد- قسمت 3

عیسی در بحران ها دعا کرد

مدتی بعد عیسی به همراه شاگردان خود به باغ جتسیمانی رفت.
او دوستان خود را رها کرد تا کمی پشت سر او صبر کنند. او در حالی که اندوه بزرگی داشت بر زمین زانو زد.
او اینطور دعا كرد: پدر من، اگر امكان پذير باشد، من را از این رنج حفظ کن! اما نه خواسته ی من، بلکه اراده شما انجام شود.
عیسی می دانست که آزار و رنجش بسیار و مرگ پیش روی اوست و از این می ترسید. اما با این وجود آماده شد تا همه آن رنج های سنگین را تحمل کند. "
او با تمام درد و رنج و ناراحتی که داشت به نزد خداوند، پدرش رفت.
شما هم می توانید به هنگام مشکل نزد خداوند دعا کنید.
می توانید صریح و صادقانه با خدا صحبت کنید. می توانید به او بگویید چه چیزی شما را نگران می کند.
وقتی کارهایتان یا اوضاع خوب پیش نمی رود، از او کمک بخواهید.
;
  
  
  

بازگشت به ابتدا