عیسی در بحرانها دعا کرد

عیسی در بحرانها دعا کرد

مدتی بعد عیسی به همراه شاگردان خود به باغ جتسیمانی رفت.
او دوستان خود را رها کرد تا کمی پشت سر او صبر کنند. او بر زمین زانو زد. عیسی اندوه بزرگی داشت.
او دعا كرد ، "پدر من ، اگر امكان پذير باشد ، مرا از اين رنج نگهدار! اما نه خواست من انجام می شود ، بلکه اراده شماست. "
عیسی می دانست که باید آزار و رنج مرگ بسیار بکشد. او از این می ترسید. اما او با این وجود آماده شد تا همه رنجهای سنگین را تحمل کند. "
او با درد و رنج و ناراحتی به نزد خدا ، پدرش رفت.
همچنین شما هنگام مشکل می توانید به خدا دعا کنید.
می توانید صریح و صادقانه با خدا صحبت کنید. می توانید به او بگویید چه چیزی شما را نگران می کند.
وقتی کارها خوب پیش نمی رود ، از او کمک بخواهید.
;
  
  
  

بازگشت به آغاز