فاصله و سرعت

فاصله و سرعتشاید شما چرخ و فلک (تاب های چرخشی) را دیده باشید که دارای صندلی هایی با طناب یا زنجیر باشد

هرچه چرخ و فلک چرخشش سریع تر شود ، صندلی ها بیشتر از هم دور می شوند. اگر چرخ و فلک کندتر خرکت کند ، صندلی ها به سمت داخل برمی گردند

چرخش زمین در برابر خورشید مشابه است


بعدی بازگشت به آغاز