فاصله و سرعت

فاصله و سرعت

زمین دقیقاً با سرعت مناسب به دور خورشید می چرخد؛
وقتی زمین به دور خورشید می چرخد مسیر و مسافت بسیار زیادی باید طی شود
خدا دستور داده است که برای طی یک مدار باید یک سال طول بکشد 

چرا مهم است که یک سال طول بکشد؟ چرا سریعتر نیست؟ یا کندتر؟


بازگشت به آغاز