عیسی تمام شب را در کوه دعا کرد

عیسی تمام شب را در کوه دعا کرد

عیسی روز بسیار خسته کننده ای را داشت.
کاتبان و فریسیان با کلمات به او حمله کردند. آنها از او عصبانی بودند.
آنها میان خودشان بحث کردند که چگونه می توانند عیسی را از راه بردارند.
در این زمان عیسی برای دعا کردن از کوهی بالا رفت.

او می خواست با پدرش تنها باشد.
عیسی مسیح به جایی ساکت و آرام نیاز داشت تا نزد خدای پدر باشد.
او می تواند در مورد همه چیز با او صحبت کند. این برای عیسی بسیار مهم بود.
به همین دلیل او به دنبال مکانی آرام بود تا تنها باشد.
کتاب مقدس می گوید ,
“"او تمام شب را دعا کرد ..." (لوقا 6،12).
صبح ، وقتی روشن شد ، عیسی تصمیمات مهمی گرفت.
او 12 شاگرد خود را برگزید.
وقتی برای عیسی زندگی می کنید ، داشتن یک زمان ساکت و گفتگو با خدا بسیار مهم است.

چطوری این کار را انجام میدهی؟
آیا زمان "خلوت" با خدا دارید؟

مهم این است که شما یک مکان آرام داشته باشید و حواستان پرت نشود.
;
  
  
  

بازگشت به آغاز