همانطور دعا کنید که عیسی دعا کرد- قسمت1

عیسی تمام شب را در کوه دعا کرد

عیسی روز بسیار خسته کننده ای را پشت سر گذاشته بود.
کاتبان و فریسیان از او عصبانی بودند و با حرف هایشان به او حمله کرده بودند.
آنها میان خودشان بحث کردند که چگونه می توانند عیسی را از میان راه بردارند.
در این زمان عیسی برای دعا کردن از کوهی بالا رفت.

او می خواست با خداوند، پدرش تنها باشد.
عیسی مسیح به رازگاهان احتیاج داشت تا نزدیک خدای پدر باشد.
زمانی که در آن می توانست در مورد همه چیز با او صحبت کند. این برای عیسی بسیار مهم بود.
به همین دلیل او به دنبال مکانی آرام بود تا تنها باشد.
کتاب مقدس می گوید:
“"...او تمام شب را به راز و نیاز با خدا پرداخت." (لوقا12:6).
صبح، وقتی هوا روشن شد، عیسی تصمیمات مهمی گرفته بود.
او 12 شاگرد خود را انتخاب کرد.
وقتی برای عیسی زندگی می کنید، داشتن زمان رازگاهان و گفتگو با خدا بسیار مهم است.

شاید این سوال پیش بیاید که چطور این کار را انجام دهید؟
یا اینکه چه زمانی باید رازگاهان داشته باشید؟

مهم این است که یک مکان آرام داشته باشید و حواستان پرت نشود.
;
  
  
  

عیسی تمام شب را در کوه دعا کرد


بازگشت به ابتدا