زمان خندیدن و شاد بودن!

زمان خندیدن و شاد بودن!سر خود را به عقب ببرید و با صدای بلند بگویید: "كو-كو-كو-كو-كو-كا-كا-كا

آیا این جالب نیست؟ این آهنگ کوکابورا ، پرنده ای است که در استرالیا و برخی از جزایر اطراف زندگی می کند. وقتی آنها  قبل از خواب و هنگام طلوع آفتاب  بالای درخت جمع می شوند،هوا از خنده آنها پر می شود. یک خانواده می خندد و دیگری پاسخ می دهد. آنها به یکدیگر می گویند: "این محدوده ما است ، بنابراین مراقب باشید


بعدی بازگشت به آغاز