سوزی با عیسی آشنا می شود -6

عیسی- راه، راستی و حیاتسوزی به پدرش گفت: قول می دهی که هر چند وقت یکبار تماس بگیری؟
پدرش قول داد: بله! من قطعا هر هرفته با شما تماس خواهم گرفت.


بعدی بازگشت به ابتدا