آفتاب گردان های فوق العاده!

زیبا و مفید!خداوند عیسی سخنان خدا را با بذر مقایسه می کند. او در مرقس14:4 می گوید: برزگر کلام را می کارد.
ما به سخنان خداوند گوش می دهیم و راجع به آنها فکر می کنیم. آنها مانند دانه هایی هستند که در قلب های ما کاشته می شوند. یعنی قرار است به چه تبدیل شوند؟

کلمه "قلب" در اینجا به معنای شمای حقیقی است، بخشی که دیده نمی شود. این شامل روح ما می شود، بخشی که فکر و احساس می کند.


بعدی بازگشت به ابتدا