عیسی - نان حیات

عیسی - نان حیاتسوزی در مدرسه خوب تلاش کرده است.

چه چیزهایی به او کمک می کند تا کارهای مدرسه را به خوبی انجام دهد؟

وقتی او چیزی را نمی داند یا نمی فهمد ، سؤال می کند. شما می توانید کاری را انجام دهید که سوزی انجام می دهد و سؤال کنید


بعدی