همانطور دعا کنید که عیسی دعا کرد- قسمت 4

عیسی برای مردم دعا کرد

پس از دعا در باغ جتسیمانی، به عیسی خیانت شد، او دستگیر و محکوم به مرگ شد.
عیسی در خارج از شهر به کوه جلجتا برده شد، جایی که او را بر یک صلیب میخکوب کردند. دو مجرم نیز در طرف راست و چپ وی مصلوب شده بودند.
سربازان زیر صلیب لباس های او را تقسیم می کردند، جمعیتی کنجکاو در همان نزدیکی ایستاده بودند.
در آنجا روی صلیب عیسی دعا کرد. او نه برای خودش بلکه برای اطرافیانش دعا می کرد.
عیسی بر صلیب اینطور دعا کرد: پدر، آنها را ببخش، زیرا آنها نمی دانند چه می کنند!
عیسی مسیح حتی در حالی که در حال مرگ بود، به دشمنان خود فکر کرد و برای آنها دعا کرد.
دعا کنید همانطور که عیسی دعا کرد: نه تنها برای خود بلکه برای افراد دیگر دعا کنید.
همچنین می توانید از خدا بخواهید که به شما محبت نسبت به افرادی که دوستشان ندارید بدهد.
;
  
  
  

بازگشت به ابتدا