عیسی برای مردم دعا کرد

عیسی برای مردم دعا کرد

پس از دعا در باغ جتسیمانی ، به عیسی خیانت شد ، دستگیر و محکوم به اعدام شد.
عیسی در خارج از شهر به کوه جلجتا برده شد ، جایی که او به یک صلیب میخ شد. دو جنایتکار در طرف راست و چپ وی مصلوب شدند.
سربازان زیر صلیب لباسهای او را تقسیم می کردند ، جمعیتی کنجکاو در همان نزدیکی ایستاده بودند.
در آنجا روی صلیب عیسی دعا کرد. او نه برای خودش بلکه برای اطرافیانش دعا می کرد.
عیسی بر صلیب دعا کرد ، "پدر ، آنها را ببخش ، زیرا آنها نمی دانند چه می کنند!"”
حتی در حالی که او در حال مرگ بود ، عیسی در مورد دشمنان خود فکر کرد و برای آنها دعا کرد.
دعا کنید همانطور که عیسی دعا کرد:نه تنها برای خود بلکه برای افراد دیگر دعا کنید.
همچنین می توانید از خدا بخواهید که به شما محبت نسبت به افرادی که دوست ندارید بدهد.
;
  
  
  

بازگشت به آغاز