سرعت و فاصله

سرعت و فاصلهخورشید چقدر از ما دور است؟

.در مقایسه با ستاره های دیگر ، خورشید به ما بسیار نزدیک است - اما از طرف دیگر با ما بسیار فاصله دارد

تصور کنید اگر خط ریلی از زمین تا خورشید وجود داشته باشد. چه مدت طول می کشد که ما با سریع ترین قطار که روز و شب بدون وقفه حرکت می کند به خورشید برسیم؟ چه حدثی میزنید؟


بعدی بازگشت به آغاز