عیسی دعا کرد

عیسی دعا کرد

عیسی در شرایط بسیاری دعا می کرد.
او می دانست که برای استراحت پیش چه کسی می تواند برود.
او از غذای کمی تشکر کرد و تجربه کرد که چگونه خداوند گرسنگی هزاران نفر را با اندکی برطرف کرد.
او مشکلات خود را نزد خدا پدر برد و برای افراد دیگر دعا کرد.
از عیسی به عنوان الگو خود استفاده کنید. دعا کنید همانطور که عیسی دعا کرد!
;
  
  
  

بازگشت به آغاز