همانطور دعا کنید که عیسی دعا کرد (مقدمه)

عیسی دعا کرد

عیسی در شرایط بسیار و مختلفی دعا می کرد.
او می دانست که برای استراحت پیش چه کسی می تواند برود.
او برای غذای کمی که در اختیار داشت شکرگزاری کرد و تجربه کرد که چگونه خداوند گرسنگی هزاران نفر را با همان غذای کم برطرف کرد.
او مشکلات خود را نزد خدا پدر می برد و برای افراد دیگر دعا می کرد.
از عیسی به عنوان الگو خود استفاده کنید. دعا کنید همانطور که عیسی دعا کرد!
;
  
  
  

بازگشت به ابتدا