خورشید و ماه

خورشید و ماه

عصر یا شب که به آسمان تاریک نگاه می کنید ، می توانید ستاره های زیادی را ببینید. این ستاره ها بسیار دور از ما هستند. بسته به اندازه و فاصله آن ، ما آنها را کم نور تر و یا روشن تر می بینیم

خورشید هم چنین ستاره ای است.

تفاوت آن با ستاره های دیگری که می توانیم ببینیم این است که خورشید به ما بسیار نزدیک است. در حقیقت ، این نزدیکترین ستاره است.

به همین دلیل است که آن را نورانی تر می بینیم و گرمای خورشید را احساس می کنیم.

بازگشت به ابتدا