خورشید و زمین3- حفاظت شده توسط خدا

پوششی محافظ دور تا دور زمیناتمسفر عمقی چند صد کیلومتری دارد که.
زندگی فقط در پایین ترین لایه آن امکان پذیر می باشد. این لایه دقیقاً بالای سطح زمین قرار دارد.

در لایه بالاتر هوای بسیار کمی برای تنفس وجود دارد. اگر از کوه بالا بروید می توانید این را تجربه کنید


بعدی بازگشت به ابتدا