هادسون تیلور 2

آموزش دیدن برای مبشر شدن - سوالهادسون می خواست خبرهای خوب درباره عیسی را به مردم چین بگوید. اما او همچنین می خواست به عنوان پزشک به آنها کمک کند. وی آموزش خود را با یک پزشک در شهر هال آغاز کرد.


بعدی