یک پوشش محافظ در اطراف زمین

یک پوشش محافظ در اطراف زمینجو عمق جند 100 کیلومتری دارد
زندگی فقط در پایین ترین لایه امکان پذیر است. این لایه ای است که مستقیماً بالای سطح زمین است

در لایه بالاتر هوای کمی برای تنفس وجود دارد. اگر در حال صعود از یک کوه هستید ، می توانید این مسئله را تجربه کنید


بعدی بازگشت به ابتدا