یک پوشش محافظ در اطراف زمین

یک پوشش محافظ در اطراف زمینآیا تا به حال از کوه های بلند صعود کرده اید؟
هر چه بالاتر بروید سخت تر می توانید نفس بکشید. اکسیؤن خوا کمتر می شود 

در بلندترین کوه روی زمین  فقط می توانید با استفاده از یک کپسول اکسیژن زنده بمانید


بعدی