یک پوشش محافظ در اطراف زمین

یک پوشش محافظ در اطراف زمینخدا این؛ "پوشش محافظ" در سراسر زمین را آفرید
این پوشش محافظ را فضای می نامیم  

ما هر روز این پوشش محافظ را می بینیم و تجربه می کنیم
- ما هوا را تنفس می کنیم این بخشی از پوشش محافظ است 
- ما به آسمان آبی نگاه می کنیم و ابرها را نیز می بینیم 


بعدی