هر روز با خدا!

روز 1

کتابچه 1

مرحله: مبتدی

خدا جهان را به وجود می آورد
پیدایش 1: 1- 2

در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. زمین خالی و بی شکل بود. تاریکی سطح اقیانوس را فرا گرفته بود. در آن زمان اقیانوس سطح زمین را پوشانیده بود. پس از آن خدا روشنایی را آفرید. او روشنایی را " روز " و تاریکی را " شب " نامید. این روز اول بود. در روز دوم خدا آبها را از هم جدا کرد. او فاصله ی بین آنها را " آسمان " نامید

 

خدا در کتاب مقدس یگانه خدای حقیقی است. او تمام جهان را از هیچ به وجود آورد. او روز و شب را آفرید. کدام یک را دوست دارید؟ خدا شما را دوست دارد. او می خواهد از شما مراقبت کند. او این قدرت را دارد که به شما کمک کند. از خدا تشکر کنید که چنین قدرت زیادی دارد