هر روز با خدا!

روز 1

کتابچه 1

مرحله: مبتدی

خداوند جهان را به وجود می آورد
پیدایش 1: 1- 2

1 در آغاز، خدا آسمان ها و زمین را آفرید. 2 زمین، بی‌شکل و خالی بود، و تاریکی آب های عمیق را پوشانده بود. و روح خدا بر سطح آب ها در حرکت بود.