هر روز با خدا

روز 1

کتابچه 1

دعا کن

خدای عزیز، به خاطر آفریدن جهان از تو متشکرم. ممنونم که از من مراقبت می کنی. خوشحالم که می توانی به من کمک کنی. در نام عیسی. آمین