هر روز با خدا

روز 1

کتابچه 1

فکر کن

از کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است برای جواب دادن به سوالات استفاده کنید

چه کسی آسمانها و زمین را آفرید؟

خدا روشنایی را چه نامید؟

خدا در روز دوم چه چیزی را آفرید؟