سوزی با عیسی آشنا می شود -6

عیسی- راه، راستی و حیاتپدر سوزی مجبور است برای کار به کره جنوبی برود. او چهار ماه دور از خانه خواهد بود.


بعدی بازگشت به ابتدا