سوزی با عیسی آشنا می شود -6

عیسی- راه، راستی و حیاتوقتی سوزی به خداحافظی فکر می کرد، گرفتگی و بغضی را در گلویش احساس می کرد.


بعدی بازگشت به ابتدا