عیسی- راه،راستی و حیات

عیسی. راه، راستی و حیاتوقتی او به خداحافظی فکر می کند ، سوزی گزفتگی در گلو خود احساس می کند.


بعدی