سوزی با عیسی آشنا می شود -6

عیسی- راه، راستی و حیات
پدرش در حالی که سعی می کرد او را آرام کند گفت: ناراحت نباش سوزی، زمان خیلی سریع خواهد گذشت و من هم زود بر خواهم گشت، حالا می بینی!


بعدی بازگشت به ابتدا