خورشید و زمین3- حفاظت شده توسط خدا

پوششی محافظ دور تا دور زمینخداوند پوششی محافظ دور تا دور زمین قرار داده است!
ما این پوشش محافظ را "اتمسفر" می نامیم.

ما هر روز این پوشش محافظ را می بینیم و تجربه می کنیم
- وقتی که هوا را تنفس می کنیم که بخشی از پوشش محافظ است.
- یا مثلا زمانی که به آسمان آبی نگاه می کنیم و ابرها را هم می بینیم.


بعدی بازگشت به ابتدا