هادسون تیلور 2

آموزش دیدن برای مبشر شدن - سوال 2در تاریخ 2 دسامبر 1849 ، در حالی که هادسون در حال دعا بود ، خداوند چین را به یاد او انداخت. در آن روز ، هادسون شروع به آماده سازی کرد که مبشری برای چین باشد. ساعت زنگ دار ساعت 5 صبح به صدا در آمد. هادسون تیلور از خواب بیدار شد. او می خواست کتاب مقدس خود را بخواند. این آموزش شماره 1 او برای مبشر شدن بود. او شروع به ورزش کرد. او می خواست در شرایط بدنی خوبی باشد. این تمرین شماره 2 او بود.


بعدی بازگشت به آغاز