هادسون تیلور2- یادگیری اعتماد کردن

آموزش دیدن برای مبشر شدندر 2 دسامبر 1849، در حالی که هادسون مشغول دعا بود، خداوند چین را به او یادآوری کرد.
در آن روز او شروع به آماده شدن برای تبدیل شدن به یک مبشر در چین کرد.

ساعت 5:00 صبح، زنگ ساعت به صدا در آمد، هادسون تیلور بلند شد و قصد داشت که کتاب مقدسش را مطالعه کند. این آموزش شماره 1 او برای تبدیل شدن به یک مبشر بود.
هادسون همچنین شروع به ورزش کردن کرد، او می خواست در شرایط آمادگی خوبی باشد و این آموزش شماره 2 او بود.


بعدی بازگشت به ابتدا